Shabbat Chanukah Kiddush & Seudat Shabbat

All are invited!